ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН

/вписан в Единен Регистър на медиаторите за обучаваща организация със Заповед за одобряване ЛС-04-1217/14.07.2016 на Министерство на правосъдието/

Програмите за обучение на медиатори, фасилитатори, в медиация и Възстановително правосъдие в нашия Център, чийто ръководител е адв. д-р М. Митова са съобразени с  научния ѝ принос  за разграничаване на медиация и Възстановително правосъдие като подходи и практическо приложение. Провеждаме сертифициращи и надграждащи  обучения за медиатори.

Цели:

– да популяризираме медиацията като алтернативен способ за разрешаване на конфликти

– да обучим сертифицирани медиатори, които да бъдат вписани в Единния регистър на медиаторите.

– да съдействаме за формиране на култура в общуването.

Общо и специализирано обучение

Сертифициращото обучение по медиация се извършва по програма,
която съчетава теория и практика, съставена в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба No 2/15.03.2007г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА.

Обучението се провежда в два модула:
- теория
- практика

Те са взаимно свързани. Получените знания и формираните умения се затвърждават в практикум, след който се провежда изпит.

Задачите за самостоятелна работа се дават с цел задълбочаване на получените знания и развиване на медиаторски умения.

Вторият модул завършва с изпит.

Всеки участник в курса взема участие в най-малко три симулирани процедури по медиация.

Методите за провеждане на обучението са: лекции, практически упражнения и симулативни игри, дискусии, обсъждания, тестове, анализи върху определени казуси, индивидуални задачи.

Обучението на медиатори приключва с изпит, който се провежда от комисия и включва тест за проверка на придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.

На лицата, издържали успешно изпита, се издава удостоверение за завършено обучение включващо минимум 80% присъствие в часовете от обучението по медиация по образец съгласно изискванията на Наредба № 2 от 15 март 2007г. (изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2020г.).

Специализирана медиация

Сертифициращото обучение по медиация се извършва по програма, която съчетава теория и практика, съставена в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба No 2/15.03.2007г.

Обучението се провежда в два модула:
- теория
- практика

Те са взаимно свързани. Получените знания и формираните умения се затвърждават в практикум, след който се провежда изпит.

Задачите за самостоятелна работа се дават с цел задълбочаване на получените знания и развиване на медиаторски умения.

Вторият модул завършва с изпит. 

Всеки участник в курса взема участие в най-малко три симулирани процедури по медиация.

Обучението на медиатори приключва с изпит, който се провежда от комисия и включва тест за проверка на придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.

На лицата, издържали успешно изпита, се издава удостоверение за завършено обучение включващо минимум 80% присъствие в часовете от обучението по медиация по образец съгласно изискванията на Наредба № 2 от 15 март 2007 г.