Люба Попова

Люба Попова е дългогодишен учител по български език и литература. Професионалните й интереси са насочени към прилагането на информационни технологии в обучението по български език. В тази област са и научно – методическите приноси в нейните публикации и публични изяви. Притежава най – високата професионално – квалификационна степен І – признание за значимостта на изведения педагогически опит на тема: “Нови педагогически технологии”.
Участието на авторката в множество национални и международни форуми показва задълбочен интерес към качеството на националното образование в контекста на европейските и световните достижения в тази област.
Вземала е участие на различни нива в национални и международни проекти, свързани със защита на човешките права и в развитие на човешките ресурси.
Провеждала е обучения, семинари, тренинги с прилагане на успешни интерактивни практики.
Притежава богат административен опит.
Обучител по медиация, GDPR и на фасилитатори във Възстановително правосъдие и Възстановителни практики( в образованието , социалната сфера и др.).