GDPR

Извършен ли е GAP анализ?
Извършена ли е Оценка на въздействието конкретно за Вашата организация?
Създадени ли са предвидените в ОРЗД планове и политики?
Създадени ли са необходимите Регистри?
Въведени ли са Вътрешни правила за защита на личните данни?
Създадени ли са Мерки и средства за защита на личните данни?
Проведени ли са задължителните обучения?
Въведени ли са всички видове декларации?
Въведени ли са всички видове искания?
Приведена ли е цялата фирмена документация в съответствие с изискванията на ОРЗД?
Въведени ли са задължителните процедури?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *