ЮРИДИЧЕСКА И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИЯ

„ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН“ за своите клиенти изготвя документи по регистрация на фирми и сдружения, съдейства за заличаване на фирми(ликвидация), вписва вместо вас променени обстоятелства, обявява годишен финансов отчет в търговския регистър и др. действия.

Изготвяме споразумения, договори за покупко-продажба, договори за прехвърляне на наследство и дялове, договор за цесия, договор за управление, договор за издръжка и гледане, догово за наем и разваляне на договори, включително всички други договори.

Подготвяме и внасяме документи за отказ от наследство, за дарение, брачен и предбрачен договор, за издръжка и др.

Свикваме и организираме събрания на дружества, съставяме книжа, внедряваме защита в дейността ви на личните данни, с които работите.

Изготвя договори, пълномощни, нотариални актове и консултира за законността им преди и по време на сделка за покупко-продажба. Наш представител ще ви придружи пред нотариус за ваша сигурност и спокойствие.

Извършваме проверки на скици и документи в институциите и администрацията.

Консултираме по трудови дела- незаконно уволнение, трудови злополуки и обезщетенията свързани с тях.

Имаме опит в представителство по спорове с топлофикация, мобилен оператор, при спор с търговци при он-лайн пазаруване и ще преговаряме вместо вас.

Консултираме за незаконно прекратяване на трудов договор и по време на covid-19.

Консултираме и обжалваме издадени наказателни постановления

Незаконно задържане или ограничаване на правата ви на придвижване

Оказваме съдействие при психическо, физическо и емоционално насилие-психологически и чрез правни консултации, представителство пред съд.

Изгтовяме жалби, молби, сигнали- ние сме отдадени на нашите клиенти