В „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЯ ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН“  екип от доказани професионалисти извършва обучение по обща и специализирана медиация, встъпително и специализирано обучение по Възстановително правосъдие и обучение на фасилитатори, въвеждащо обучение по GDPR и на длъжностни лица по защита на данните, съобразно изискванията на ОРЗД(Регламент(ЕС) 2016/679). (за повече информация се свържете с нас). 

Програмите за обучение на медиатори, фасилитатори, в медиация и Възстановително правосъдие в нашия Център, чийто ръководител е адв. д-р М. Митова са съобразени с  научния ѝ принос  за  разграничаване на медиация и Възстановително правосъдие като подходи и практическо приложение. 

Възстановително правосъдие

(възстановителна/и практика/и, Възстановителна справедливост) – встъпителна(обща част) и обучения за фасилитатори. 

Обученията са по програма, която съчетава теория и практика. Обученията се провеждат присъствено и дистанционно в групи или индивидуално. Обучението е предназначено за юристи магистрати, адвокати, психолози, педагози, социални работници, служители от системата на МВР, медицински работници, служители в административни органи и институции, пробационни служби, служби за работа с малолетни и непълнолетни /деца в конфликт със закона/, общински служби, комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, служители от пенитенциарната система, лица от неправителствения сектор и всички работещи с нарушители от различните възрастови групи, осъдени и жертви на насилие и агресия. 

Очаквани резултати от обучението по Възстановително правосъдие(Възстановителна справедливост):

-изцеление на жертвата(възвръщане на умение да „продължи напред“);

-спад на агресията в училище;

-спад на младежката престъпност;

-обогатяване на подходите за работа с лица с девиантно поведение;

-привличане на обществото като активен участник в превенцията на агресия, насилие, тормоз сред подрастващите и зрелия престъпник(нарушител);

– осъзнаване на дееца на престъпно поведение и превенция на рецидив;

– ресоциализация на дееца на престъпно поведение след наложено наказание и др.

 

Обща и специализирана медиация

Провеждаме сертифициращи и надграждащи  обучения за медиатори.

Цели:

– да популяризираме медиацията като алтернативен способ за разрешаване на конфликти

– да обучим сертифицирани медиатори, които да бъдат вписани в  Единния регистър на медиаторите.

–  да съдействаме за формиране на култура в общуването.

Сертифициращото обучение по медиация се извършва по програма, която съчетава теория и практика, съставена в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба No 2/15.03.2007г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

Обучението на медиатори приключва с изпит, който се провежда от комисия  и включва тест за проверка на придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване. На лицата, издържали успешно изпита, се издава удостоверение за завършено обучение включващо минимум 80% присъствие в часовете от обучението  по медиация по образец съгласно изискванията на Наредба № 2 от 15 март 2007г. .

 

Обучение по GDPR

Въвеждащо обучение по GDPR и на длъжностни лица по защита на данните, съобразно изискванията на ОРЗД(Регламент(ЕС) 2016/679).

Курсът е с продължителност 54 учебни часа.

Специализиран курс за длъжностни лица по защита на личните данни

Курсът е с продължителност 51 учебни часа.

  Този вид обучения са предназначени за администратори на лични данни и техните служители, за адвокати, юристи, счетоводители, служители в административни, медицински и публични институции, в бизнес структури.  Подходящ е за обработващи лични данни, съхраняващи и архивиращи данни при он-лайн магазини.

  Включените теми и дейности осигуряват необходимата подготовка за изпълнение на вменените от Регламента задължения и функции като администратори и обработващи лични данни.

Курсистите могат да изпълняват задачите на длъжностно лице по защита на данните.

Включените теми и дейности осигуряват необходимата подготовка за изпълнение на вменените от Регламента задължения и функции на една нова по своята същност професия.