Обучения по възстановително правосъдие

Обученията се провеждат присъствено и дистанционно чрез Zoom или Skype, групово или индивидуално.

Програмите за обучение на медиатори, фасилитатори, в медиация и Възстановително правосъдие в нашия Център, чийто ръководител е адв. д-р М.Митова са съобразени с  научния ѝ принос  за  разграничаване на медиация и Възстановително правосъдие като подходи и практическо приложение.

Обученията са по програма, която съчетава теория и практика. 

Обучението е предназначено за юристи магистрати, адвокати, психолози, педагози, социални работници, служители от системата на МВР, медицински работници, служители в административни органи и институции, пробационни служби, служби за работа с малолетни и непълнолетни /деца в конфликт със закона/, общински служби, комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, служители от пенитенциарната система, лица от неправителствения сектор и всички работещи с нарушители от различните възрастови групи, осъдени и жертви на насилие и агресия.

Общ курс

Обучението по възстановително правосъдие се извършва по програма, която съчетава теория и практика. 

Програмата се реализира в два модула – теория и практика. Практиката е минимум половината от учебните часове на обучението. 

В първия модул часовете за теория са повече с цел натрупване на знания, които се проверяват чрез тест в края на третия ден.

Задачата за самостоятелна работа се дава с цел задълбочаване на получените знания и индивидуални занимания в областта на конфликтологията, психологията и  развиване на комуникативните умения.

Вторият модул завършва с изпит.

Всеки участник в курса  взема участие в най-малко три симулирани процедури по възстановително правосъдие..

Изпитът се полага чрез два теста - при завършване на първо и второ ниво от обучението, събеседване  и практически задачи.

На лицата, издържали успешно изпита, се издава удостоверение за завършено обучение включващо минимум 80% присъствие в часовете от обучението  по възстановително правосъдие  по образец.

Специализиран курс

Програми за разрешаване на спорове чрез възстановително правосъдие в следните области:

- в правосъдието

- в полицейските органи

- в медицината

- в социалните дейности

- в образователните институции / възстановителни практики/

- в деловата сфера

Обучение на фасилитатори

Обучението за фасилитатори се извършва по програма, която съчетава теория и практика. 

Програмата се реализира в два модула – теория и практика. Практиката е минимум половината от учебните часове на обучението. 

В първия модул часовете за теория са повече с цел натрупване на знания, които се проверяват чрез тест в края на третия ден.

Задачата за самостоятелна работа се дава с цел задълбочаване на получените знания и индивидуални занимания в областта на конфликтологията, психологията и  развиване на комуникативните умения.

Вторият модул завършва с изпит.

Всеки участник в курса  взема участие в най-малко три симулирани процедури по възстановително правосъдие.

Изпитът се полага чрез два теста - при завършване на първо и второ ниво от обучението, събеседване  и практически задачи.

На лицата, издържали успешно изпита, се издава удостоверение за завършено обучение включващо минимум 80% присъствие в часовете от обучението   за фасилитатори  по образец.